Home

Deel 1: Aanbiedingsbrief

Aan de raad
Voor u liggen, of u kijkt naar de website van, de jaarstukken van 2019 van de gemeente Tiel. Ze bestaan uit de volgende onderdelen:
1. aanbiedingsbrief bestaande uit:

  • inleiding
  • algemene beschouwingen (bevat op hoofdlijnen enkele 'highlights' van 2019)
  • financiële beschouwingen
  • het vaststellingsbesluit

2. de programmaverantwoording (inclusief algemene baten en lasten, overhead en vennootschapsbelasting)
3. de paragrafen;
4. de jaarrekening bestaande uit

  • overzicht van baten en lasten
  • balans met toelichting

Tevens vindt u aan het einde in de jaarrekening de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA).

De jaarrekening sluiten we af met een positief gerealiseerd resultaat van € 993.000. We stellen voor om enkele bedragen te reserveren als bestemming van het resultaat en daarnaast bepaalde kostenposten te dekken uit reserves. Het resultaat op basis van de voorstellen voor het vaststellen van de jaarstukken komt dan uit op € 161.000 positief.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Wij verwijzen u hiervoor naar onze Impact Monitor waarvan wij u regelmatig updates toesturen. Daarnaast gaan we hier nader op in het hoofdstuk Gebeurtenissen na balansdatum.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37