Home

Deel 1: Aanbiedingsbrief

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2020

gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit:

onder voorbehoud van goedkeurende verklaring (met beperkingen) van de accountant de jaarstukken 2019 vast te stellen:

  1. In te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken.

2.   De volgende bedragen te bestemmen ten laste van het resultaat:

Decentralisatie-uitkeringen besteden in 2020

682.083

Onderhoud wegen

186.700

Onderhoudsbudget civiele kunstwerken

20.500

Renovatie Cruyff-court

60.000

3.   De volgende reserve aan te wenden ter dekking van overschrijdingen:

reserve organisatie-ontwikkeling

116.494

4.   Het overschot na resultaatbestemming te storten in de algemene weerstandsreserve.

5.    In te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op de onderstaande programma's:
  1:    188.000
  3:   225.000
  5:   623.000
  6: 3.708.000
  8:     68.000
  Algemene dekkingsmiddelen: 869.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 juli 2020,
de griffier,                     de voorzitter,

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37