Deel 1: Aanbiedingsbrief

Financiële beschouwingen

Algemeen

Begroting 2019
In de Perspectievennota 2018, waarin we vooruit keken naar de financiële positie in de jaren 2019-2022 was duidelijk dat we zonder nadere maatregelen geen sluitende meerjarenbegroting konden opstellen. De belangrijkste oorzaak hiervan lag in de tekorten in het Sociaal Domein. Bij de opstelling van de begroting bleek dat we de budgetten voor het Sociaal Domein nog meer moesten verhogen dan we in eerste instantie nog dachten.
We hebben ons toen in eerste instantie gericht op het sluitend maken van de begroting 2019. Door een aantal incidentele voordelen in te zetten is dat gelukt, wat mede heeft bijgedragen aan het goede resultaat van deze jaarrekening.
Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief was het nodig om over te gaan tot ingrijpende bezuinigingen. Hiervoor hebben we, samen met de raadswerkgroep bezuinigingen het document Tiel in Evenwicht opgesteld. Als gevolg van het niet sluitende meerjarenperspectief hebben we ook het gesprek gezocht met de provincie Gelderland. Deze gesprekken hebben er aan bijgedragen dat een verscherpt toezichtsregime kon worden voorkomen.

Ontwikkelingen gedurende 2019
Ook in 2019 bleek weer dat onze financiële positie in grote mate afhankelijk is van ontwikkelingen van buiten waar we weinig invloed op hebben. In eerste instantie is dit het Rijk. De algemene uitkering, die voor meer dan de helft onze inkomsten bepaalt, wijzigt met elke circulaire. Met name de meicirculaire betekende in 2019 een flinke tegenvaller, die in september en december weer enigszins hersteld werd.
Ook de kosten van de Jeugdzorg en de Wmo bleven stijgen, terwijl die voor Bijstand zich positief ontwikkelde. Werkzaak Rivierenland kwam met een bestuursrapportage en een begroting die voor Tiel een fors hogere bijdrage betekende. Omdat we hier niet mee konden instemmen hebben we onderzoek laten doen naar deze begroting en met name het aandeel van Tiel hierin. Voor 2019 heeft dit nog niet tot een bijstelling geleid maar voor de toekomst hebben we goede hoop op een meer acceptabele bijdrage.
Een hele grote meevaller konden we noteren toen bleek dat Liander de beroepschriften tegen de opgelegde aanslagen precariobelasting ingetrokken had. Daardoor konden de ontvangen inkomsten vanaf 2012 ad. € 11,7 miljoen als definitief beschouwen, waardoor met name onze weerstandspositie aanzienlijk verbeterde. Ook betekende dit een extra inkomst in 2019 van ruim € 2 miljoen.
Ook in deze jaarrekening zien we nog een aantal flinke afwijkingen van de 2e voortgangsrapportage, in dit geval vooral meevallers, waardoor het resultaat van deze jaarrekening aanzienlijk positiever uitvalt dan we in oktober nog verwachtten.

Resultaat 2019
Ten opzichte van dit tekort valt het uiteindelijke resultaat van deze jaarrekening mee. Er is een positief resultaat van € 993.000, dat als gevolg van de voorstellen voor het vaststellen van de jaarstukken (zie hierna) verandert naar € 161.000 positief.

De belangrijkste verschillen zitten ook nu weer in het sociaal domein. Nog extra tegenvallers in de Jeugdzorg en de Wmo en meevallers bij bijstandsverstrekking, waar de gevolgen van de economische voorspoed echt merkbaar werd.
Een andere belangrijke meevaller t.o.v. de 2e voortgangsrapportage is de mededeling vanuit het ministerie dat er geen terugbetalingsverplichting is meer is van de Vangnetregeling. Uit voorzichtigheid hadden we hiervoor een verplichting van € 1,5 miljoen opgenomen die nu vervalt.

Daarnaast konden we bijna € 600.000 laten vrijvallen van de voorziening begraven. Bij gebrek aan een goede onderbouwing hebben we bij de jaarrekening 2018 het maximale bedrag van € 1,1 miljoen in de voorziening gestort. Nu we deze onderbouwing wel hebben blijkt dat de voorziening niet meer dan ruim € 500.000 hoeft te bedragen.

Een totaaloverzicht van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage vindt u in de volgende paragraaf en meer gedetailleerd bij de programma's terug.
Verder gaan we in deze beschouwingen in op het verloop van de kredieten, de bestemming en dekking van het resultaat en de stand van de algemene weerstandsreserve en de weerstandsratio.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37