Deel 3: Paragrafen

A. Lokale heffingen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen voor 2019, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten (retributies), die volgens de Gemeentewet worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

De gemeente Tiel heft de volgende belastingen:

 • onroerende-zaakbelastingen*
 • hondenbelasting*
 • parkeerbelastingen
 • precariobelasting
 • reclamebelasting*
 • rioolheffing*
 • verblijfsbelasting

De heffingen gemerkt met een * worden verzorgd door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Tevens verzorgt BSR de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De volgende retributies (rechten) worden in Tiel geheven:

 • Haven-, kade- en liggelden (Scheepvaartrechten)
 • Leges
 • Lijkbezorgingsrechten
 • Marktgelden

Het gemeentelijke belastinggebied is wettelijk begrensd; alleen de in de Gemeentewet (art. 219) opgesomde heffingen mogen worden opgelegd. In dit artikel wordt tevens geregeld dat de gemeente vrij is in het hanteren van heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van inkomen, winst of vermogen.

Ten aanzien van de rechten is bepaald dat hierop geen winst mag worden behaald. Dit wordt berekend op begrotingsbasis: de geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37