Deel 3: Paragrafen

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen.

We werken met de methode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Centraal in de aanpak staat het risicobewustzijn. Het gaat niet zozeer om het vermijden en/of ontkennen van risico's, maar juist om het bewust nemen van verantwoorde risico's.

Eerst geven we een toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen. Daarna maken we een berekening van de weerstandsratio. Daarnaast nemen we in deze paragraaf een aantal financiële kengetallen op, waardoor we u nog meer inzicht kunnen geven in onze financiële positie.
We sluiten af met een conclusie en tot slot geven we een top 10 van het gemeentebrede risicoprofiel.

DISCLAIMER: Ten tijde van het schrijven van deze paragraaf zijn maatregelen van kracht geworden ter bestrijding van het Coronavirus. Wij verwachten dat deze maatregelen gevolgen zullen hebben voor de risico’s die wij lopen. Het kan daarbij gaan om zeer uiteenlopende zaken zoals kosten voor de crisisorganisatie, maatregelen in de openbare ruimte, de sluiting van onze culturele en sportinstellingen, uitstel van innen belastingen en uitvoering van rijksmaatregelen, zoals de regeling voor ZZP-ers. Maar ook indirectere gevolgen zoals een economische teruggang of overschrijding van termijnen kunnen hier bij komen.
In dit stadium lukt het ons niet om een goede en volledige inventarisatie te maken van deze risico’s en nog minder om hieraan een waardering te geven in kans en omvang. Wel hebben wij ons voorgenomen om deze risico’s zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Ook hebben we al actie ondernomen om de gemaakte kosten vast te leggen zodat wij u t.z.t. hierover kunnen informeren.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37