Deel 3: Paragrafen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Tiel heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken, gebouwen, etc. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op verschillende beleidsterreinen zoals veiligheid, vervoer, recreatie, onderwijs en welzijn. Deze jaarrekening geeft een overzicht van de beheerde arealen, financiën en beleidskaders en geeft daarnaast inzicht of er belangrijke ontwikkelingen zijn.

In deze paragraaf rapporteren we of er sprake is van achterstallig onderhoud en daaraan gekoppeld welke budgetten of voorzieningen nodig zijn om dit op te lossen. Er is in Tiel sprake van een mate van achterstalligheid in onderhoud op het gebied van wegen, groen en verkeersmarkering en -bebakening. De mate van achterstalligheid is niet in beeld doordat beheerplannen voor deze onderdelen niet zijn gemaakt of niet meer actueel zijn. Voor verlichting is de achterstalligheid wel in beeld en deze zijn we aan het inlopen.
De achterstalligheid in onderhoud heeft voor zover bekend nog niet geleid tot kapitaalvernietiging of onveilige situaties. De achterstalligheid in onderhoud zal op termijn vragen om keuzes om kapitaalvernietiging of onveilige situaties te voorkomen. Deze keuzes zullen voorgelegd worden bij het maken van beheerplannen, in relatie met de investeringsagenda.

In programma 6 is opgenomen wat de stand van zaken met betrekking tot integrale (groot) onderhoudswerken is.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37