Deel 3: Paragrafen

G. Grondbeleid

Algemeen
Om kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de ontwikkeling van een (woning)bouwlocatie in beeld te houden wordt een grondexploitatie opgesteld. Daarin worden alle reeds gemaakte en de te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Voor de grondexploitatieprojecten op Tiels grondgebied, waarbij gemeentegronden zijn betrokken of wordt verworven, wordt een grondexploitatie opgesteld.

Een grondexploitatie is de financiële vertaling van een ruimtelijk plan. Het is een overzicht van kosten en opbrengsten van de productie van bouwrijpe en woonrijpe grond, uitgezet in de tijd (fasering), rekening houdend met kosten- en opbrengstenstijgingen en rentetoerekening.
De grondexploitatie heeft gedurende de looptijd van het plan verschillende functies:

  • Tijdens de fase van planvoorbereiding is het vooral een instrument voor het berekenen van de financiële gevolgen en het beoordelen van de haalbaarheid van het voorgenomen plan (beoordelen, kiezen, besluiten);
  • Tijdens de fase van de planuitvoering is de grondexploitatie vooral een instrument voor het bewaken van de uitvoering (budgetteren, volgen, verschillen analyseren en afrekenen).

De gemeente is voornamelijk betrokken bij ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en ontwikkelaars.

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van de financiën van de gemeentelijke grondexploitaties in beeld gebracht.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Met ingang van 1 januari 2016 is de VPB een feit. De gemeente heeft voor de grondexploitaties met de peildatum 31-12-2015, 31-12-2016 en 31-12-2017 een Quickscan en Post-Quickscan gemaakt. De uitkomst hiervan is dat de gemeente niet VPB-plichtig is voor dit onderdeel. Er hebben gesprekken met de belastingdienst plaats gevonden waarin door de belastingdienst bevestigd is dat de gemeente niet vennootschapsbelastingplichtig is voor de grondexploitaties.

Algemene prognose en ontwikkelingen
De groei van de Nederlandse economie heeft zich verder doorgezet. Woningprijzen zijn de afgelopen
periode gestegen en het aantal te koop staande woningen is sterk gedaald. Ook in Tiel trekt de
woningmarkt aan. In het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt gesproken over een inhaalslag door in
deze periode circa 200 woningen per jaar te realiseren. Ontwikkelingen die deze doelstelling haalbaar maken zijn de planontwikkeling van het Veilingterrein, de realisatie van woningbouw op het Vijverterrein, de planontwikkeling van Passewaaij 9-10-11
en de ondersteuning van ruimtelijke initiatieven van derden.
 

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties
In 2020 zijn de grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening 2019 (peildatum 31-12-2019) herzien c.q. aangepast aan de actuele stand en recente inzichten. De gemeente heeft momenteel drie actieve grondexploitaties, te weten Muggenborch, Bleekveld (Plan Slokker) en de kavels Kellenseweg. Deze laatste exploitatie is pas in 2019 geopend.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het verwachte resultaat per einddatum looptijd op eindwaarde van dit project.

Nr.

Project

Verwacht resultaat (eindwaarde)

Voordelig / Nadelig

Jaar gereed

1.

Muggenborch

53.500

N

2020

2.

Bleekveld (plan Slokker)

1.127.000

N

2021

3.

Kavels Kellenseweg

1.021.000

V

2022

De gehanteerde parameters zijn als volgt:
Rente            1,16%
Disconteringsvoet      2%
Opbrengststijging      2%
Kostenstijging         3%

Winstneming
In 2019 is geen voorlopig resultaat toegevoegd, daar de enige positieve grondexploitatie nauwelijks enige voortgang heeft geboekt en er dus geen sprake is van een tussentijds resultaat.

Reserves en voorzieningen
Volgens de richtlijnen van de BBV moet voor grondexploitaties die een voorgecalculeerd tekort laten zien een voorziening worden getroffen.
De grondbedrijfsfunctie van onze gemeente kent een reserve en een voorziening, respectievelijk de Algemene Reserve Grondexploitatie en de Verliesvoorziening Grondexploitatie. Verder wordt jaarlijks een risico-analyse opgesteld. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn de risico's per project geïnventariseerd en gewaardeerd.

De Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG)
Deze heeft als doel ‘het vormen van een financiële buffer teneinde mogelijke risico's in de grondexploitatie waarvoor geen reserves of voorzieningen zijn gevormd of die ontoereikend zijn, te kunnen opvangen’. De huidige reserve bedraagt € 514.088,--

De Verliesvoorziening Grondexploitatie
Conform het BBV is een verliesvoorziening opgesteld. Deze is gevormd om ‘dekkingsmiddelen vrij te maken voor te verwachten verliezen in de grondexploitatie’. Het betreft hier verliezen en tekorten op basis van genomen bestuurlijke besluiten, evenals afdekking van een aantal ontwikkelrisico's. Deze voorziening bedraagt € 1.180.000,--.

Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37