Deel 3: Paragrafen

H. Grote projecten

Overdracht speelvoorzieningen

Projectnummer:

6570400

Coördinerend collegelid:

F. Groen

Ambtelijk opdrachtgever:

T. Dirks

Projectleider:

K. van Dorenmalen

Einddatum:

Maart 2022

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

11 november 2015

Motie GL, PvdA, CU, PvdB, ST, Participerende Speelvoorzieningenbeleid, de inwoners aan zet voor speelplaatsen

23 augustus 2016

Collegebesluit: Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

21 september 2016

Raadsbesluit: Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

12 september 2017

Raadsbesluit: Vaststellen visie op spelen en het opstellen van een speel-stichting waarvoor structureel € 100.000 beschikbaar wordt gesteld

1 november 2017

Beeldvormende avond over rollen en taken gemeente, stichting en bewoners

18 december 2018

Het onderbrengen van joppen bij andere raadsprogramma's conform het besluit van 12 september 2017.

Kerninformatie:

Het project Overdracht Spelen betreft de overdracht van zoveel mogelijk speelplekken in Tiel aan bewoners zodat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de speelplekken. Bij onvoldoende belangstelling worden speelplekken opgeheven.

Algemeen
Deels is gekozen voor de overdracht van speelplekken aan bewoners omdat bezuinigingen dit noodzakelijk maken. Deels is gekozen voor de overdracht om burgerparticipatie mogelijk te maken.

Terugblik
Eind 2016 is het plan van aanpak Overdracht spelen vastgesteld. Vervolgens is in februari 2017 met diverse organisaties en hun vertegenwoordigers gesproken over de scope van het plan, tips en trucs en de wijze van communicatie naar de wijken, buurten en bewoners. Hieruit is naar voren gekomen dat de scope beperkt moet blijven tot de speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Joppen worden gezien als niet overdraagbaar. Plekken als Cruiffcourt, Waterplein en Cool nature (op de Vijverberg) zijn gerealiseerd met een ander doel en geadviseerd is ook deze buiten de scope van de overdracht te laten vallen.

Op 29 augustus 2017 heeft het college een presentatie gehad over de werkzaamheden die verrricht zijn en het resultaat dat geleid heeft tot één aanpak: het opstellen van één stichting waaronder de verschillende bewonersgroepjes zich volledig kunnen concentreren op het onderhoud van de speelplekken. De raad heeft hiermee ingestemd en daarvoor structureel € 100.000 beschikbaar gesteld.

In september 2017 is de aanpak afgestemd met organisaties, mensen met ervaring in stichtingen en is een spiegelgroep bijeenkomst gehouden om bewoners te consulteren. In oktober en november 2017 is begonnen met bewonersbijeenkomsten met de bewoners die nu al actief zijn.

In 2018 is met twee bewoners van Tiel begonnen aan het opzetten van de stichting. Er is een profiel gemaakt voor de nodige bestuursleden, een selectiecommissie benoemd en er is een sollicitatieprocedure gestart.

Met de eerste speeltuinwerkgroepjes is een proef gestart van een half jaar.

Op 7 juli 2018 hebben we op de woonmarkt, georganiseerd door de Raad, gestaan. Belangstellende inwoners hebben informatie mee gekregen over hoe zij zelf kunnen starten met een speeltuinwerkgroepje.

Actueel / planning
In 2019 hebben vier bestuursleden zich aangemeld voor de op te stellen stichting Tiel Speelt. In augustus 2019 is de akte van oprichting getekend. Eind 2019 is een concept contract tussen de stichting en de gemeente opgesteld. Na ondertekening van het contract wordt aan de stichting jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor het uitoefenen van haar taak.

Er zijn meerdere speeltuinwerkgroepjes overgedragen en gestart in 2019. Eind 2019 waren dit er formeel 5 en zijn we in gesprek met ca. 20 andere speeltuinwerkgroepjes.  

In 2019 is met de verantwoordelijke bestuurder afgesproken dat maart 2022 de einddatum zal zijn van dit project. Dan moeten alle speelplekken overgedragen zijn of worden ze ontmanteld.

Financieel
Vanaf 1 januari 2019 was een restant projectbudget van € 50.713 beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Hiervoor hebben we het opzetten van de stichting betaald en diverse speelplekjes naar een nul-situatie gebracht.Totaal is in 2019 € 11.609 uitgegeven.

De beloofde € 100.000 is nog niet aan de stichting beschikbaar gesteld in 2019 omdat het contract tussen gemeente en stichting nog niet vastgesteld is.

Budget

 Excl. BTW

Besteed 2017 t/m eind 2019

Restant

Gemeente Tiel

€  95.000

€ 55.896

€  39.104

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37