Deel 3: Paragrafen

I. Subsidies

Alle formele (procesmatige)  spelregels rond het subsidieproces liggen vast in de algemene subsidie verordening (ASV). Daarmee is nog niet bepaald wie waarvoor hoeveel subsidie krijgt.

De gemeente Tiel kent vijf deelverordeningen. Deze deelverordeningen hebben betrekking op waarderingssubsidies en eenmalige activiteitensubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Hieronder vindt u per deelverordening een overzicht van 1) het doel / de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, 2) de doelgroep (wie voor subsidie in aanmerking komen) en 3) hoeveel er aan subsidie is verleend in 2019.

Deelverordening

Doel / Activiteiten

Doelgroep

Maximaal euro's

1.

Cultuursubsidies

Centrale doel: stimuleren cultuurparticipatie en bijdragen aan een levendige (binnen)stad (stadspromotie).  
De cultuursubsidies bestaan uit:

  1. subsidies t.b.v. amateurkunst (conform deelverordening).
  2. Subsidies voor culturele activiteiten als subsidie concerten St. Maartenskerk, St. Beiaard, Jazzy Tiel etc.
  3. bijdrage Tiel aan het regionale programma cultuur en erfgoedpact 2017 t/m  2019. Het betreft een cultureel programma voor regio Rivierenland met subsidie van provincie en bijdragen van de deelnemende gemeenten.
  • Verenigingen op het gebied van amateurkunst met een substantiële binding met Tiel.
  • vrijwilligersorganisaties (stichtingen, verenigingen) die openbaar toegankelijke culturele festivals, concerten of andere activiteiten organiseren.

55.018

2.

Sport

Centrale doel: Stimuleren en behouden van sportbeoefening met activiteiten die gericht zijn op versterking, of vernieuwing van het sportaanbod en/of op het ondersteunen van het bestuurlijk of technische vrijwillige kader.

In Tiel gevestigde en actief zijnde verenigingen die sportbeoefening tot doel hebben.

35.000

3.

Integratie

Activiteiten waarvoor geldt dat zij:

  1. een bijdrage leveren aan de integratie, emancipatie of participatie van de leden van de eigen groep in Tiel; en
  2. open staan voor de gehele eigen bevolkingsgroep (mannen en vrouwen) en voor leden van andere bevolkingsgroepen met daarbij ontmoeting als middel; of
  3. gericht zijn op samenwerking met derden als andere (zelf)organisaties maar zeker ook met autochtone Tielenaren; of
  4. een emancipatoir karakter hebben specifiek gericht op vrouwen, kinderen en/of mensen met een homoseksuele of lesbische geaardheid en andere kwetsbare groepen; of
  5. gericht zijn op voorlichting.

Verenigingen c.q. rechtspersonen die zich bezig houden met nevenstaande activiteiten, gericht op eigen groep of breder tot de Tielse bevolking behoren.

15.231

4.

Evenementen

Blijk van waardering voor een bepaalde activiteit of als stimulans voor de activiteiten, waarbij het culturele, sportieve dan wel toeristische klimaat van Tiel wordt versterkt, een bijdrage levert aan de profilering van Tiel, stadspromotionele meerwaarde biedt of dat het evenement extra bestedingen in de stad genereert.

Verder moet het evenement, origineel en vernieuwend zijn, of experimenteel van aard, een nieuwe invulling geven van regulier aanbod,  een bijdrage levert aan een goed cultureel imago van Tiel, of iets bijzonders toe voegt aan het culturele aanbod in Tiel

Rechtspersonen die een evenement organiseren voor de Tielse bevolking en eventueel ook daarbuiten.

141.290
Uit het evenementen-fonds wordt onder andere een bijdrage verstrekt aan:

St. 4 Stromenland Corso
44.500

Muziekstad Tiel Appelpop
20.000

5

Erfgoed

Deelverordening Aantrekkelijk en Duurzaam Erfgoed

Eigenaren van gemeentelijke monumenten

Ingangsdatum medio 2020 of januari 2021

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37