Deel 3: Paragrafen

I. Subsidies

Naast de deelverordeningen, wordt er een groot aantal subsidies verleend (groot en klein) aan zowel professionele als vrijwilligersorganisaties op grond van de algemene subsidieverordening (ASV). Hiervoor zijn geen algemene “verdeelregels” vastgesteld. De hoogte van deze subsidies is gerelateerd aan de kosten van de activiteiten en/of (als het gaat om waarderingssubsidies) vaak historisch bepaald. . De subsidie aan de bibliotheek wordt verleend op grond van de Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente Tiel. Bij Bibliotheek Rivierenland zijn er regionaal afspraken (waaronder kosten basissubsidie) vastgelegd in een Convenant uitvoering Bibliotheekwerk Rivierenland 2019 - 2022.

De meeste subsidies bevinden zich onder de € 10.000,- (variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro) en worden voor 95% verleend aan vrijwilligersorganisaties.

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties (zie kolom één) die voor 2019 meer dan € 10.000,- hebben aangevraagd voor de in kolom twee genoemde activiteiten. In kolom drie staat het maximale subsidiebudget dat voor de betreffende activiteiten in 2019 beschikbaar wordt gesteld.
Daarbij dient de opmerking gemaakt te worden dat de budgetten voor de organisaties MEE Gelderse Poort, STMR en Mozaïek welzijnsdiensten grotendeels ontschot opgenomen zijn in de gemeenschappelijke subsidie Welzijn Next Level voor 2019. In het overzicht zijn deze echter nog afzonderlijk uitgesplitst opgenomen.

Door vaststelling van deze begroting (waaronder deze paragraaf) stelt u het maximale subsidiebudget vast per activiteit per organisatie in 2019.

Organisatie

Waarvoor (activiteiten)

Maximaal bedrag in euro's

Welzijn

1

Mozaïek welzijnsdiensten

Basissubsidie algemene taken  welzijnswerk

945.302

2

Santé partners

Inkoop maatschappelijk werk

418.056 (welzijn next level)
Plus bedrag wijkteams

Santé partners

jeugdgezondheidszorg

655.405

3

Jeugdbescherming Gelderland/Patch
(inclusief kamers met kansen *)

jongerenwerk

68.992

4

Humanitas Homestart

Aktiveren van vrijwilligers bij jeugdhulp

40.106

5

MEE Gelderse Poort

Lokale cliëntondersteuning doelgroep volwassenen en bovenregionale cliëntondersteuning volwassenen en jeugd

282.394

Onderwijs

6

STMR, Mozaïek, KRBV, KaKa, Bibliotheek Rivierenland, SKOR, OPO-R, CPOB, GGD

Uitvoeren activiteiten  Onderwijsachterstandenbeleid 2018-2021

2.455.000
(indicatie)

7

Santé partners

Schoolmaatschappelijke werk op het Lingecollege en ROC Rivor (inclusief cofinanciering Lingecollege à 22.612)

113.400

8

KRBV
SKPC
kinderopvang KaKa

subsidie reguliere peuterplaatsen

92.984

9

OPOR (huisvesting)

Onderwijshuisvesting (op basis verordening financiële gelijkstelling)

50.294

10

CPOB (huisvesting)

Onderwijshuisvesting (op basis verordening financiële gelijkstelling)

34.140

11

Speciaal onderwijs (huisvesting)

Onderwijshuisvesting vergoeding gymonderwijs

53.989

12

RMC **

aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) voor regio Rivierenland   

297.099

13

RMC **

uitvoeren RMC-functie regio Rivierenland

701.101

14

Volwassen educatie**

Educatietrajecten voor regio Rivierenland

610.989

Kunst en cultuur

15

Bibliotheek

Dit bedrag is exclusief  kosten huisvesting en exclusief kosten groot onderhoud en exclusief de subsidie voor educatieve projecten t.l.v. het budget onderwijsachterstandbeleid en de sociale kaart G!DD (beheer data)

 462.796

16

Stads TV

Verzorgen van lokaal nieuws

24.696

Integratie en participatie

17

St. Bureau Gelijke Behandeling

Subsidie anti discriminatievoorziening. Dit is een bovenlokale subsidie, regio-gemeenten dragen hier aan bij. Bedrag Tiel € 74.074

233.128

18

Buah Hati

Exploitatiesubsidie en opbouwwerk, in het bedrag is € 25.451 huisvesting in natura begrepen

86.534

Milieu en dieren

19

St. Dierenpark Tiel

Exploitatie dierenpark

14.140

20

St. Duurzaam Rivierenland

Vergroten draagvlak duurzame ontwikkeling, geven van voorlichting, lesmateriaal en bevorderen van samenwerking

37.017

21

St. Dierenasiel

Exploitatie dierenasiel

41.250

Veiligheid

22

Slachtofferhulp

Subsidie uitvoering slachtofferhulp. Dit is een bovenlokale subsidie, regio-gemeenten dragen hier aan bij. Bedrag Tiel € 10.781

143.970

Gezondheidszorg

23

IrisZorg

Verslavingszorg (straathoekwerk, crisisbegeleiding, OGGZ interventieteam)

65.440

24

Indigo (Propersona)

Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg

                 23.963

25

RIBW

24- uurs opvang Tiel

22.500

* In verband met de transities in het Sociaal Domein heeft er een verschuiving plaats gevonden van taken en financiering. Dit heeft gevolgen voor de subsidierelatie tussen de gemeente en diverse partijen. Leidend bij inkoop- en subsidierelaties zal nota van inkoop Wmo Jeugd zijn.

**Binnen genoemde beleidsvelden geldt Tiel voor de Rijksoverheid als centrumgemeente voor de regio Rivierenland. Het Rijk stelt het maximale budget vast.

Binnen het beleidsveld arbeidsmarkt geldt Tiel voor de rijks- en provinciale overheid als centrumgemeente voor de regio Rivierenland. Rivierenland ontvangt diverse subsidies om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Deze subsidies lopen formeel via Tiel. Het ondersteuningsbureau RW/POA verzorgt het beheer en de verantwoording van deze subsidies. De lopende subsidies zijn hieronder aangegeven.

Ministerie SZW

Transparante klantprofielen - extra impuls voor het transparant maken van klantprofielen

26.500

Ministerie SZW

Matchen op werk; extra impuls professionalisering werkgevers-dienstverlening

27.500

SZW decembercirculaire 2018

Extra impuls voor het creeren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO- en Pro onderwijs.

113.400

ESF 2017-2019 Gemeenten

Ondersteuning van de arbeidstoeleiding van arbeidsbelemmerden door middel van Leerwerktrajecten (Werkzaak Rivierenland)

671.458

SZW decembercirculaire 2019

Perspectief op werk

1.000.000

ZonMW

Vakkundig aan het werk. Professionalisering van de uitvoering van de GR Werkzaak.

25.000

SZW/UWV

Verlenging Bevorderen samenwerken GGZ met Werk&Inkomen

30.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37