Deel 2: Programmaverantwoording

Algemene baten en lasten

Algemene baten en lasten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Voorheen waren dit alleen de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en stelposten, vanaf 2017 behoren ook de overheadkosten en de te betalen Vennootschapsbelasting hiertoe.
Hieronder een totaaloverzicht van alle lasten en baten die tot dit hoofdstuk behoren.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

primitieve begroting
2019

begroot
2019

werkelijk
2019

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

16.903

13.914

15.534

16.403

-869

Baten

87.474

84.956

89.589

90.786

-1.197

Resultaat voor bestemming

-70.570

-71.042

-74.055

-74.383

328

Mutaties reserves:

toevoegingen

2.997

943

-50

3.316

-3.365

onttrekkingen

2.344

1.331

2.478

3.307

-829

Resultaat na bestemming

-69.918

-71.430

-76.583

-74.375

-2.208

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 15.484
Gerealiseerd € 19.718
Afwijking € -4.234
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37