Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

Begroting primitief 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

pr

programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

5.812

1.419

4.393

5.627

960

4.667

5.708

1.772

3.936

5.896

2.130

3.766

02

Sociaal domein

62.976

18.427

44.548

60.796

16.289

44.507

66.460

16.483

49.977

65.912

18.497

47.416

03

Vitale en aantrekkelijke stad

10.966

3.493

7.473

10.756

3.334

7.422

11.870

3.472

8.399

12.095

3.486

8.610

04

Mobiliteit

3.322

2.171

1.151

3.313

2.759

554

4.391

2.878

1.513

4.335

2.569

1.766

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

6.256

4.011

2.245

3.518

1.381

2.136

5.665

3.054

2.611

6.288

3.132

3.156

06

Openbare ruimte

9.287

5.670

3.617

9.358

4.603

4.755

9.086

4.603

4.483

12.794

9.297

3.497

07

Onderwijs

7.130

2.979

4.151

8.481

4.215

4.266

7.907

3.633

4.273

7.269

3.113

4.155

08

Inwoners en bestuur

4.695

776

3.919

3.675

558

3.116

3.629

558

3.071

3.697

716

2.980

subtotaal programma's

110.444

38.947

71.496

105.523

34.100

71.423

114.716

36.454

78.262

118.286

42.940

75.346

Algemene dekkingsmiddelen

1.149

86.103

-84.954

226

83.689

-83.463

1.336

88.350

-87.014

2.029

89.471

-87.442

Overhead

15.641

1.371

14.270

13.638

1.267

12.371

14.147

1.239

12.909

14.366

1.315

13.051

Vennootschapsbelasting

18

0

18

50

0

50

50

0

50

8

0

8

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

127.252

126.421

831

119.437

119.056

381

130.250

126.043

4.207

134.689

133.726

963

Mutatie reserves

9.589

7.268

2.320

3.102

3.484

-381

5.897

10.104

-4.207

9.813

11.769

-1.956

Gerealiseerd resultaat

136.840

133.689

3.151

122.540

122.540

0

136.147

136.147

0

144.502

145.496

-993

M.i.v. 2019 is een nieuw grootboekrekeningschema opgesteld. Hierbij zijn kosten verschoven over de verschillende programma's. Om de vergelijkende cijfers aan te laten sluiten bij de begroting en rekening 2019 zijn die verschuivingen ook in de kolom 2018 verwerkt. Hierdoor stemmen de cijfers 2018 hierboven niet overeen met de vastgestelde jaarrekening 2018. Het totaal van lasten, baten en saldo sluit wel aan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37