Jaarrekening

Balans

(bedragen in €)

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.780.287

1.864.214

Algemene reserve

13.630.417

16.741.644

Bestemmingsreserves

24.236.687

26.232.694

Gerealiseerde resultaat

992.684

-3.151.242

Sub-totaal immateriële vaste activa

1.780.287

1.864.214

Sub-totaal eigen vermogen

38.859.788

39.823.096

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

113.758.300

113.278.397

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.135.671

1.415.567

Gronden uitgegeven in erfpacht

475.018

475.018

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

4.983.122

4.342.732

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.908.130

11.623.747

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

8.440.896

6.567.161

Sub-totaal materiële vaste activa

135.582.344

131.944.323

Sub-totaal voorzieningen

6.118.793

5.758.299

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- deelnemingen

134.736

134.736

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

117.106.375

112.636.354

Leningen aan:

Waarborgsommen

18.074

34.883

- woningcorporaties

8.127.104

8.441.737

- overige verbonden partijen

381.929

572.896

Overige langlopende leningen u/g

2.397.752

1.810.003

Sub-totaal financiële vaste activa

11.041.521

10.959.372

Sub-totaal vaste schulden één jaar of langer

117.124.449

112.671.237

Totaal vaste activa

148.404.152

144.767.909

Totaal vaste passiva

162.103.030

158.252.632

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

756.487

1.829.110

Banksaldi

643.265

5.032.181

Gereed product en handelsgoederen

9.202

30.487

Overige schulden

13.457.213

9.632.603

Overige kasgeldleningen

Sub-totaal voorraden

765.689

1.859.597

Sub-totaal schulden korter dan één jaar

14.100.478

14.664.784

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

7.785.302

16.279.724

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

6.243.999

146.652

- Het Rijk

2.239.021

878.441

Overige vorderingen

13.504.728

10.324.846

- Overige Nederlandse overheidslichamen

482.056

376.797

Overige uitzettingen

97.800

4.000

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.275.806

1.172.601

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

750.740

2.981.292

Sub-totaal uitzettingen korter dan één jaar

27.631.829

26.755.222

Sub-totaal vlottende passiva

4.747.623

5.409.131

Liquide middelen

Kassaldi

17.048

15.692

Banksaldi

1.000.660

1.357.908

Sub-totaal liquide middelen

1.017.708

1.373.600

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

486.130

741.860

- Overige Nederlande overheidslichamen

1.400.059

1.676.679

Overige nog te ontvangen bedragen

1.010.413

1.067.602

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

235.151

84.078

Sub-totaal overlopende activa

3.131.753

3.570.219

Totaal vlottende activa

32.546.979

33.558.638

Totaal vlottende passiva

18.848.101

20.073.915

Totaal generaal

180.951.131

178.326.547

Totaal generaal

180.951.131

178.326.547

Gewaarborgde geldleningen

448.328

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37