Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2019

Begroot bijgesteld 2019

Jaarrekening
2019

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.664

0

2.664

2.518

0

2.518

2.539

135

2.404

0.10

Mutaties reserves

2.901

3.484

-582

7.860

10.104

-2.244

9.813

11.770

-1.956

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

201

0

201

-1.963

0

-1.963

0

0

0

0.2

Burgerzaken

986

558

427

1.073

558

515

1.104

569

534

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.113

759

354

1.853

1.510

343

1.500

1.414

86

0.4

Overhead

13.638

1.267

12.371

14.147

1.239

12.909

14.366

1.315

13.051

0.5

Treasury

84

509

-425

626

424

202

677

564

113

0.61

OZB woningen

407

4.560

-4.153

407

4.478

-4.071

404

4.467

-4.063

0.62

OZB niet-woningen

171

4.377

-4.206

171

4.459

-4.288

170

4.389

-4.220

0.63

Parkeerbelasting

0

2.006

-2.006

0

1.579

-1.579

0

1.400

-1.400

0.64

Belastingen Overig

23

1.984

-1.961

23

4.036

-4.013

15

4.097

-4.082

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

72.187

-72.187

0

74.811

-74.811

0

75.738

-75.738

0.8

Overige baten en lasten

-459

72

-531

110

143

-33

763

215

548

0.9

Vennootschapsbelasting

50

0

50

50

0

50

8

0

8

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.537

0

2.537

2.549

0

2.549

2.507

9

2.499

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.079

185

894

1.246

185

1.061

1.676

598

1.079

2.1

Verkeer, wegen en water

4.392

315

4.077

4.717

361

4.355

4.932

554

4.378

2.2

Parkeren

2.327

465

1.862

2.308

465

1.843

2.169

456

1.713

2.4

Economische Havens en waterwegen

56

125

-69

29

125

-96

31

132

-101

2.5

Openbaar vervoer

279

283

-5

1.136

783

353

1.176

663

513

3.1

Economische ontwikkeling

717

0

717

861

50

811

819

40

779

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6

0

6

25

0

25

25

0

25

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

51

66

-15

51

66

-15

23

53

-31

3.4

Economische promotie

320

362

-41

197

248

-50

180

267

-87

4.1

Openbaar basisonderwijs

256

0

256

236

0

236

250

0

250

4.2

Onderwijshuisvesting

2.506

136

2.370

2.643

176

2.467

2.607

176

2.431

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.718

4.079

1.640

5.028

3.457

1.570

4.411

2.937

1.474

5.1

Sportbeleid en activering

349

0

349

424

0

424

446

0

446

5.2

Sportaccommodaties

1.542

439

1.103

2.353

577

1.776

2.029

423

1.606

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.680

2.753

3.928

6.706

2.769

3.937

7.029

2.947

4.082

5.4

Musea

845

66

780

905

66

839

906

67

839

5.5

Cultureel erfgoed

147

0

147

208

0

208

163

0

163

5.6

Media

783

16

766

697

0

697

689

0

689

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.358

82

3.276

3.254

82

3.173

3.499

121

3.378

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.190

0

3.190

4.425

0

4.425

3.324

24

3.300

6.2

Wijkteams

1.387

13

1.373

1.401

13

1.388

1.376

12

1.364

6.3

Inkomensregelingen

22.317

15.772

6.545

23.688

15.894

7.794

22.547

17.776

4.771

6.4

Begeleide participatie

7.282

0

7.282

7.492

0

7.492

7.671

0

7.671

6.5

Arbeidsparticipatie

3.700

64

3.635

5.268

253

5.016

5.052

253

4.799

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.410

4

1.405

2.148

4

2.143

1.984

19

1.966

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.151

403

7.748

8.089

287

7.803

8.594

393

8.201

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.005

0

11.005

11.650

0

11.650

8.835

0

8.835

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

276

32

243

277

32

245

291

32

259

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

384

0

384

401

0

401

4.653

0

4.653

7.1

Volksgezondheid

1.720

0

1.720

1.659

0

1.659

1.640

1

1.639

7.2

Riolering

2.407

3.983

-1.575

2.396

3.983

-1.587

3.016

4.415

-1.399

7.3

Afval

42

0

42

42

0

42

3.020

3.380

-360

7.4

Milieubeheer

1.225

6

1.219

1.474

387

1.087

1.274

179

1.096

7.5

Begraafplaatsen

404

228

176

393

228

166

333

878

-544

8.1

Ruimtelijke Ordening

752

10

742

1.152

430

722

1.012

592

421

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

55

20

35

184

200

-16

1.420

195

1.225

8.3

Wonen en bouwen

1.104

869

235

1.563

1.685

-122

1.536

1.833

-297

totaal taakvelden

122.540

122.540

0

136.147

136.147

0

144.502

145.496

-993

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37