Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld met verdeling naar programma

Overzicht baten en lasten per taakveld met verdeling naar programma

taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2019

Begroot bijgesteld 2019

Jaarrekening
2019

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

0

23

-23

0

323

-323

1

323

-321

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.496

0

2.496

2.508

0

2.508

2.502

9

2.494

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.079

185

894

1.246

185

1.061

1.676

598

1.079

7.3

Afval

42

0

42

42

0

42

42

0

42

7.4

Milieubeheer

1.225

6

1.219

1.474

387

1.087

1.274

179

1.096

7.5

Begraafplaatsen

12

0

12

12

0

12

7

0

7

8.3

Wonen en bouwen

774

769

5

426

1.200

-774

394

1.346

-951

Veiligheid

5.627

983

4.644

5.708

2.095

3.613

5.898

2.453

3.445

02

Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

10

0

10

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.165

0

3.165

4.387

0

4.387

3.270

12

3.258

6.2

Wijkteams

1.387

13

1.373

1.401

13

1.388

1.376

12

1.364

6.3

Inkomensregelingen

22.317

15.772

6.545

23.688

15.894

7.794

22.547

17.776

4.771

6.4

Begeleide participatie

7.282

0

7.282

7.492

0

7.492

7.671

0

7.671

6.5

Arbeidsparticipatie

3.700

64

3.635

5.268

253

5.016

5.052

253

4.799

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.410

4

1.405

2.148

4

2.143

1.984

19

1.966

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.151

403

7.748

8.089

287

7.803

8.594

393

8.201

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.005

0

11.005

11.650

0

11.650

8.835

0

8.835

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

276

32

243

277

32

245

291

32

259

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

384

0

384

401

0

401

4.653

0

4.653

7.1

Volksgezondheid

1.720

0

1.720

1.659

0

1.659

1.640

1

1.639

Sociaal domein

60.796

16.289

44.507

66.460

16.483

49.977

65.922

18.497

47.425

03

Vitale en aantrekkelijke stad

0.10

Mutaties reserves

623

298

325

623

1.579

-956

715

1.485

-770

3.4

Economische promotie

30

60

-30

30

60

-30

26

48

-23

5.1

Sportbeleid en activering

349

0

349

424

0

424

446

0

446

5.2

Sportaccommodaties

1.542

439

1.103

2.353

577

1.776

2.029

423

1.606

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.680

2.753

3.928

6.706

2.769

3.937

7.029

2.947

4.082

5.4

Musea

845

66

780

905

66

839

906

67

839

5.6

Media

783

16

766

697

0

697

689

0

689

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

526

0

526

757

0

757

972

1

971

Vitale en aantrekkelijke stad

11.380

3.632

7.748

12.494

5.051

7.443

12.810

4.971

7.840

04

Mobiliteit

0.10

Mutaties reserves

1.245

979

266

843

979

-136

814

937

-123

0.63

Parkeerbelasting

0

2.006

-2.006

0

1.579

-1.579

0

1.400

-1.400

2.1

Verkeer, wegen en water

707

4

703

947

50

897

990

50

941

2.2

Parkeren

2.327

465

1.862

2.308

465

1.843

2.169

456

1.713

2.5

Openbaar vervoer

279

283

-5

1.136

783

353

1.176

663

513

Mobiliteit

4.557

3.738

820

5.233

3.857

1.376

5.149

3.506

1.643

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

0.10

Mutaties reserves

0

397

-397

4.060

4.372

-312

4.524

5.380

-856

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.113

759

354

1.853

1.510

343

1.500

1.414

86

2.4

Economische Havens en waterwegen

56

125

-69

29

125

-96

31

132

-101

3.1

Economische ontwikkeling

717

0

717

861

50

811

819

40

779

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6

0

6

25

0

25

25

0

25

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

51

66

-15

51

66

-15

23

53

-31

3.4

Economische promotie

290

302

-11

167

188

-20

154

218

-64

5.5

Cultureel erfgoed

147

0

147

208

0

208

163

0

163

8.1

Ruimtelijke Ordening

752

10

742

1.152

430

722

1.012

592

421

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

55

20

35

184

200

-16

1.420

195

1.225

8.3

Wonen en bouwen

330

100

230

1.136

485

651

1.141

488

654

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

3.518

1.779

1.739

9.725

7.426

2.299

10.812

8.512

2.300

06

Openbare ruimte

0.10

Mutaties reserves

0

167

-167

0

167

-167

0

167

-167

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

41

0

41

41

0

41

5

0

5

2.1

Verkeer, wegen en water

3.686

311

3.374

3.770

311

3.459

3.942

505

3.437

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.831

82

2.750

2.497

82

2.416

2.527

120

2.407

7.2

Riolering

2.407

3.983

-1.575

2.396

3.983

-1.587

3.016

4.415

-1.399

7.3

Afval

0

0

0

0

0

0

2.978

3.380

-402

7.5

Begraafplaatsen

392

228

165

381

228

154

326

878

-551

Openbare ruimte

9.358

4.770

4.588

9.086

4.770

4.316

12.794

9.464

3.330

07

Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

292

207

84

279

207

72

292

170

122

4.1

Openbaar basisonderwijs

256

0

256

236

0

236

250

0

250

4.2

Onderwijshuisvesting

2.506

136

2.370

2.643

176

2.467

2.607

176

2.431

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.718

4.079

1.640

5.028

3.457

1.570

4.411

2.937

1.474

Onderwijs

8.773

4.422

4.351

8.186

3.841

4.345

7.560

3.283

4.277

08

Inwoners en bestuur

0.1

Bestuur

2.664

0

2.664

2.518

0

2.518

2.539

135

2.404

0.10

Mutaties reserves

0

82

-82

142

0

142

142

0

142

0.2

Burgerzaken

986

558

427

1.073

558

515

1.104

569

534

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

25

0

25

38

0

38

54

12

42

Inwoners en bestuur

3.675

640

3.034

3.771

558

3.213

3.839

716

3.122

99

Algemene baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

742

1.331

-589

1.913

2.478

-564

3.316

3.307

9

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

201

0

201

-1.963

0

-1.963

0

0

0

0.4

Overhead

13.638

1.267

12.371

14.147

1.239

12.909

14.366

1.315

13.051

0.5

Treasury

84

509

-425

626

424

202

677

564

113

0.61

OZB woningen

407

4.560

-4.153

407

4.478

-4.071

404

4.467

-4.063

0.62

OZB niet-woningen

171

4.377

-4.206

171

4.459

-4.288

170

4.389

-4.220

0.64

Belastingen Overig

23

1.984

-1.961

23

4.036

-4.013

15

4.097

-4.082

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

72.187

-72.187

0

74.811

-74.811

0

75.738

-75.738

0.8

Overige baten en lasten

-459

72

-531

110

143

-33

763

215

548

0.9

Vennootschapsbelasting

50

0

50

50

0

50

8

0

8

Algemene baten en lasten

14.857

86.287

-71.430

15.484

92.067

-76.583

19.718

94.093

-74.375

totaal taakvelden

122.540

122.540

0

136.147

136.147

0

144.502

145.496

-993

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37