Deel 3: Paragrafen

D. Financiering

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. Soms leent de gemeente geld om tijdig betalingen te kunnen verrichten en soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. Al deze geldstromen lopen via de treasuryfunctie, die de gemeente bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe heeft ondergebracht.
De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden, afgekort Wet fido. In deze wet zijn regels opgenomen voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij de decentrale overheden. Op basis van deze regelgeving heeft de gemeente twee belangrijke instrumenten op het gebied van de treasury.
Ten eerste staan de spelregels en verantwoordelijkheden voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie in het treasurystatuut. Dit statuut is geschreven om zoveel mogelijk de financiële risico’s te beperken.
Ten tweede wordt jaarlijks bij zowel de begroting als de jaarrekening een financieringsparagraaf geschreven. In deze paragraaf komt het concrete beleid aan de orde, waarbij in de begroting de nadruk wordt gelegd op de plannen voor de toekomst en in de jaarrekening een verantwoording van het afgelopen jaar.

  1. Rentevisie

Naast de ontwikkeling van de omvang van de financieringsbehoefte is de renteontwikkeling een belangrijke factor. De Europese Centrale Bank (ECB) voerde in 2019 een minder ruimhartig monetair beleid dan in 2017. Desondanks bleven de rentetarieven op een laag niveau.

Voor het rentepercentage van een langlopende lening (10-jaars) was de verwachting dat deze in 2019 rond de 1% zou schommelen. Het daadwerkelijk percentage liet in de eerste maanden van 2019 een grillig, maar dalend verloop zien, waarbij het rentepercentage begin september 2019 het dieptepunt in dat jaar bereikte (-/- 0,60%). Uiteindelijk heeft het percentage in het laatste kwartaal van 2019 lichtelijk de weg naar boven weer gevonden, maar was eind 2019 nog steeds negatief.

Ook voor de 3-maands Euribor (= Euro Interbank Offered Rate: het gemiddelde rentetarief waar tegen 57 Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: van 1 week tot 12 maanden) was de verwachting dat het rentepercentage tussen de -/- 0.2% en -/- 0,3% zou schommelen. De werkelijkheid laat zien dat dit percentage nog iets verder is gedaald, tot 0,44%

  1. Gemeente specifiek

De gemeente heeft op 4 oktober 2019 een kasgeldlening en een aflossingstermijn omgezet in een vaste lening met een looptijd van 15 jaar. Door het aantrekken van deze lange lening voldoet de gemeente enerzijds aan de criteria van het kasgeldlimiet en anderzijds spreidt ze de renterisico.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37