Deel 3: Paragrafen

H. Grote projecten

Waalkade fase 1

Projectnummer:

7210301

Coördinerend collegelid:

M. Melissen

Ambtelijk opdrachtgever:

B. Uffing

Projectleider:

K. van Dorenmalen

Einddatum:

Medio 2020

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

20 april 2016

Raadsbesluit; Transitie Waalkade (Stedenbouwkundige visie)

20 juni 2016

Raadsbesluit; € 2.000.000 op te nemen in de begroting 2017-2020 voor het transitieplan Waalkade/kademuur

8 juli 2016

Beschikking Provincie Gelderland, 4e wijziging subsidieverlening in het kader van het programma Stad en Regio 2012-2015/2017

18 april 2017

Collegebesluit; Definitief Ontwerp Waalkade fase 1, Trappen op groene wal.

21 februari 2018

Raadsbesluit; € 1.000.000 extra budget voor de uitvoering van de Waalkade
fase 1

26 juni 2018

Collegebesluit; Vervolg aanbestedingsprocedure in de vorm van een mededingingsprocedure met onderhandeling.

2 oktober 2018

Collegebesluit, informatienota voor de commissie Ruimte

Kerninformatie:

Het project Waalkade fase 1 betreft het gebied tussen Van Dijkhuizen en de zogenaamde Waalplaat en de gehele groene wal die langs de Waalstraat loopt. De Waalplaat zelf is fase 2 en valt buiten de scope van dit project.

Algemeen
De Waalkade maakt onderdeel uit van het Masterplan Waalfront. Aanleiding om het project Waalkade op te pakken, was de gesteldheid van de kademuur. Deze is dermate slecht dat hier iets aan gedaan moet worden. De aanpak van de kademuur heeft er toe geleid om ook het achterliggende gebied in ogenschouw te nemen. In 2016 is dan ook voor de herinrichting van het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld waarbij niet alleen de kademuur wordt vervangen, maar ook trappen worden gerealiseerd in de groene wal (het talud naast de Waalstraat) in verband met de veiligheid van grote evenementen en de parkeeropgave wordt uitgedacht zoals die in de Mobiliteitsvisie was opgenomen.

Terugblik
Op 16 maart 2016 is het Stedenbouwkundige plan in een informatieavond voorgelegd aan de inwoners van Tiel. Met de opmerkingen is het plan aangeboden aan de raad tijdens de bijeenkomst van 20 april 2016. Aan de raad is een aantal keuzes gepresenteerd. Zij heeft gekozen voor een brede boulevard op de kademuur, maximaal 200 parkeerplaatsen en verspringende trappen op de groene wal.
Voor de uitvoering en in verband met het beschikbare budget, is de Waalkade opgeknipt in twee fases. Fase 1 betreft de vervanging van de kademuur, de herinrichting van de boulevard, het parkeren en de trappen op de groene wal. Voor fase 2, de Waalplaat, is nog geen budget beschikbaar.

Op basis van de keuzes die de raad heeft gemaakt voor fase 1, is een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt. Dit VO is vervolgens uitgewerkt in twee definitieve ontwerpen.
1. Het definitieve ontwerp voor de trappen in de groene wal
2. Het definitieve ontwerp voor de kademuur en de herinrichting van het gebied daar achter

Het ontwerp voor de trappen is uitgevoerd. Het ontwerp voor de kademuur en de herinrichting van het achterliggende gebied, wordt nu uitgevoerd.

Actueel / planning
De uitvoering van het ontwerp van de kademuur en de herinrichting is gestart op 6 mei 2019. Doordat er veel discussie ontstond met het bevoegd gezag over de kadeconstructie, is de in 2019 verwachte opleverdatum, eind april 2020. Eind 2019 was al het grondwerk en de stalen damwand klaar en kon men beginnen met de betonnen deksloof die op de damwand komt en de voorbereiding van de betonnen paden.

Financieel
 Totaal is € 5.000.000 beschikbaar voor het project Waalkade fase 1. Vooralsnog lijken de kosten binnen het budget te passen. De jaarlijkse lasten komen ten laste van het parkeerfonds.

Budget (incl. subsidies)

 Excl. BTW

Besteed t/m eind 2019

Restant

Provincie Gelderland, Programma Sleutelproject Waalfront, FluviaTiel (onderdeel Waalkade)

€ 2.000.000

€ 2.000.000

Cofinanciering gemeente Tiel

€ 3.000.000

€ 2.946.620

€ 53.380

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37