Deel 2: Programmaverantwoording

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Programmabreed

 • Structuurvisie Tiel 2030
 • Structuurvisie Binnenstad
 • Bestemmingsplannen
 • Provinciale omgevingsvisie
 • Ambitiedocument regio Rivierenland
 • Ruimtelijk Strategische Visie regio Rivierenland
 • Toekomstvisie Tiel

Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vorm te geven

 • Nota 'Planologisch beleid' 2012-2022 en de jaarlijkse voortgangsrapportages
 • Masterplan Waalfront 2005
 • Masterplan Stationsgebied 2008
 • Masterplan gebiedsontwikkeling Haven Kanaalzone-FluviaTiel 2012
 • Beeldkwaliteitsvisie 2014
 • Cultuurhistorische Waardekaart 2006
 • Kadernota cultuurhistorie 'Voortbouwen op fundamenten' 2009
 • Beleidsadvieskaart archeologie 2009
 • Woonvisie 2014-2018
 • Prestatieafspraken 2014-2018
 • Kadernota arbeidsmigranten
 • Huisvestingsverordening

Voldoende en passende werklocaties en werkgelegenheid behorende bij de regiofunctie van Tiel.

 • Detailhandelsnota
 • Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel (GRIM)
 • Ambitiedocument 2016 – 2020 Regio Rivierenland
 • Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB)
 • Afsprakenkader Regionale samenwerking bedrijventerreinen Regio Rivierenland
 • Samenwerkingsovereenkomst met binnenstadsvereniging Hart van Tiel
 • Convenant Subsidieverstrekking Ondernemersfonds Tiel / reclamebelasting

Versterken van recreatie/ toerisme in Tiel.
Het huidige beleidskader wordt gevormd door het regionale beleidskader voor recreatie en toerisme. Het stimuleren van recreatie en toerisme  is één van de drie speerpunten van Regio rivierenland. De regionale ambitie die geformuleerd is de volgende: "we bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5% in de regio".
De gemeente Tiel heeft aanvullend op het regionale beleid zich aangesloten bij het internationale hanzeverbond en doet aan stadspromotie.Overige documenten:

 • Kampeerbeleid 2009
 • Regionale Visie Vrijetijdseconomie 2015- 2025 Kansenkaart Recreatie & Toerisme Rivierenland

Tiel energieneutraal in 2050

Cultuurhistorische waarden van de stad zichtbaarder  maken

 • · Cultuurhistorische Waardekaart 2006
 • · Kadernota cultuurhistorie 'Voortbouwen op fundamenten' 2009
 • · Beleidsadvieskaart archeologie 2009
 • · Erfgoedverordening 2015
 • · Erfgoedplan 2018
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37