Deel 2: Programmaverantwoording

Openbare ruimte

In dit programma zijn de doelen uit het coalitieakkoord en reguliere doelen benoemd. De in de begroting opgenomen activiteiten zijn overgenomen en verantwoord.

Doelen / speerpunten
coalitieakkoord

Activiteiten

Verantwoording

Aanzien van de openbare ruimte verbeteren (niveau van onderhoud)
Pag 6 Coalitieakkoord

Actualiseren van de Dienstverleningsovereenkomst (IBOR)

Verder ontwikkelen van de Avri Ibor verantwoording (rapportage, inspectie-monitoring)

De financiële controle

De dienstverleningsovereenkomst zelf is geactualiseerd naar 2020.
De Ibor diensten zijn binnen de vakgebieden verder afgestemd. De Ibor diensten met gevraagde resultaten en Ibor financiën zijn op categorieniveau (per vakgebied) beter op elkaar afgestemd. Om dit sluitend te krijgen zijn financiële afspraken gemaakt die in de begroting 2020 zijn verwerkt.

De Ibor jaarrapportage 2019 van Avri is tijdig ingediend volgens de P&C cyclus afspraken. De  verantwoordingsrapportage is qua vorm en inhoud voldoende toetsbaar en wordt verder ontwikkeld.

Financieel zijn de Avri opgaven binnen het beschikbare budget gebleven. Om dit sluitend te krijgen zijn financiële afspraken gemaakt die verwerkt zijn in de 2e voortgangsrapportage.

Verbetering van service (vragen en meldingen openbare ruimte)
Pag 6 Coalitieakkoord

Meten van afhandelingstermijn en rapporteren in beleidscyclus

Verbeteren van het Tiel - Avri meldingenproces

De afhandelingstermijn is opgenomen in de jaarrapportage 2019 van Avri. De gemiddelde afhandelingstermijn is in 2019 met ca. 5 uur afgenomen (van 17,2 u tot 11,9u) ten opzichte van 2018.

Er is een Tiel - Avri KCC protocol gemaakt dat wordt opgenomen in Ibor Avri Dvo.

Openbare ruimte toegankelijker maken (koppeling inclusieagenda)
Pag 14 Coalitieakkoord

Toetsen ontwerpen op handboek

Bij inspraak onderhoudsprojecten niet alleen bewoners uitnodigen maar ook vertegenwoordiger(s) van doelgroep(en)

Ontwerpen in de openbare ruimte zijn getoetst aan het handboek openbare ruimte.

Voor zover van toepassing in de projecten, is dit gedaan.

Openbare ruimte inrichten naar behoefte van inwoners en/of gebruikers
Pag 18 Coalitieakkoord

Bij groot onderhoud bewoners betrekken bij de planvorming.

Bij de planvorming van groot onderhoud zijn bewoners betrokken.

Gemeente klimaatbestendig maken op de thema’s:
neerslag, hittestress, overstroming en droogte (koppeling klimaatadaptatie)
Pag 20 Coalitieakkoord

Regionale stresstest om een klimaateffect-atlas te maken. Daaruit volgen de vervolgacties die de gemeente moet nemen.

Er is een regionale stresstest gemaakt voor de klimaatthema's. Het vervolg hierop binnen programma 6 is een gemeentelijk onderzoek naar neerslagbestendigheid van de diverse delen van Tiel. Voor de binnenstad is dit onderzoek al afgerond.  

Doelen / speerpunten
regulier

Activiteiten

Verantwoording

In standhouden inrichting openbare ruimte (regulier onderhoud)

Uitvoeren van beheerplannen

De werkzaamheden van de beheerplannen zijn verwerkt in een integrale planning. De uitvoering is verantwoord onder de resultaten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37