Deel 2: Programmaverantwoording

Openbare ruimte

Het op orde houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen

 • Beleidsplan Wegen 2013-2016
 • Kadernotitie Openbare Verlichting gemeente Tiel 2013-2016
 • Beleidsplan beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken 2016-2020

Het op orde houden en/of brengen van het openbaar groen

 • Groenstructuurplan 2005
 • Nota uitgangspunten groenbeheer 2005
 • Nota onderhoudskwaliteit openbaar groen 2005
 • Bomenbeleidsplan 2005
 • Bomenverordening 2014
 • Visie restgroen 2016
 • Groenbeheerplan 2010

Het beleidskader voor de begraafplaatsen is:

 • Ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Tiel 2010-2020
 • Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2018
 • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tiel 2015
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
 • Activeringsplan begraafplaats Ter Navolging 2015-2025

Het stimuleren van een schone stad

 • Keuzenota Bestrijding overlast hondenpoep versus hondenbelasting 2015
 • Aanwijzingsbesluit APV Tiel hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden 2017
 • Uitvoeringsplan Zwerfvuil 2015

Het op orde houden en/of brengen van riolering en grond- en hemelwatervoorzieningen

 • Gemeentelijk Riolerings en waterplan van Tiel 2019-2022 (inclusief kostendekkingsplan)
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37