Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
Uit de Tielse Impact Monitor, die wij regelmatig actualiseren en aan u toesturen, blijkt dat op een groot aantal beleidsterreinen risico's bestaan. In de 1e voortgangsrapportage hebben wij u geïnformeerd over de belangrijkste kosten en gemiste inkomsten die al nu bekend zijn:

Gebeurtenis

Gevolg in euro's

Achterblijvende parkeerinkomsten

607.500

Precariobelasting terrassen

24.000

Sluiting Agnietenhof

236.000

Beschermende maatregelen bibliotheek

35.000

Sluiting museum

17.000

Crisisorganisatie

50.000

Totaal

969.500

De verwachting is dat deze gevolgen voor het grootste deel zullen worden gecompenseerd door vergoedingen vanuit het Rijk en ook de provincie draagt hieraan bij.
Daarnaast zijn er ook blijvende gevolgen, daarover is nu nog minder bekend. Maar bij het opstellen van de Keuzenota en de begroting 2021 houden we rekening met de noodzaak om extra bezuinigen om de meerjarige gevolgen van deze crisis te kunnen opvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37